Alle rechten voorbehouden. Alle auteursrechten en databankrechten ten aanzien van de inhoud van deze uitgave worden uitdrukkelijk voorbehouden. Deze rechten berusten bij StudioHERCULES, c.q. de desbetreffende auteur. Behoudens de in of krachtens de “Auteurswet” gestelde uitzonderingen, mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevens-bestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van StudioHERCULES.

StudioHERCULES respecteert de rechten van belanghebbenden van gebruikte inhoud en tracht rechthebbenden van (beeld)materiaal te achterhalen alvorens publicatie. Indien er materiaal is verschenen waarvan de rechten desondanks toch niet op juiste wijze zijn afgedragen, verzoeken wij u contact op te nemen. Kijk voor contactgegevens op de contactpagina.

Ondanks de zorgvuldige samenstelling van de inhoud van deze uitgave kan StudioHERCULES geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade, direct dan wel indirect, ten gevolge van eventuele fouten of vergissingen.